Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przedborza, ul.  Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, tel: (44) 781-22-61 do 65.
 2. W Urzędzie Miejskim w Przedborzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Sylwia Kochman).
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

a)      wysyłając e-mail na adres: iodo@przedborz.pl

b)      korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.

 1. Burmistrz Miasta Przedborza przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu na następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit b RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO);

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.6 ust.1 lit d RODO);

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO)

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      realizacji zadań własnych gminy  w interesie publicznym jak i zadań zleconych gminie i powierzonych w drodze odrębnych umów,

b)      prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną,

c)       realizacji zawartych z Państwem umów,

d)      a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)      właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

b)      organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przedbórz przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Przedborza.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
 2. Przysługuje Państwu prawo do:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)      ograniczenia przetwarzania danych;

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       przenoszenia danych;

g)      jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 2. Niejednokrotnie, podanie przez Państwa danych osobowych będzie wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy i będziecie Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych. W przypadku niepodania przez Państwa swoich danych osobowych, wszelkie pisma i wnioski kierowane do Administratora pozostaną bezprzedmiotowe (z przyczyn formalnych nie zostaną rozpatrzone).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 4. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym bądź pocztowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 

Liczba odwiedzin : 173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2018-08-13 15:17:47
Czas publikacji: 2018-11-13 10:41:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak